Druhy biotopov

Sl – Slaniská a biotopy s výskytom halofytov

Sl1 – Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Sl2 – Karpatské travertínové slaniská

Sl3 – Panónske slané stepi a slaniská

Sl4 – Subalpínske travinné biotopy

Pi – Piesky a pionierske porasty

Pi1 – Vnútrozemské panónske pieskové duny

Pi2 – Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch

Pi3 – Pionierske porasty na silikátových pôdach

Pi4 – Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd

Pi5 – Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi

Vo – Vodné biotopy

Vo1 – Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isöeto-Nanojunctea

Vo2 – Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Vo3 – Prirodzené dystrofné stojaté vody

Vo4 – Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Vo5 – Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár

Vo6 – Mezo- až eutrofné poloprirodzené a umelé vodné nádrže so stojatou vodou s plávajúcou a/alebo ponorenou vegetáciou

Vo7 – Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd (Ranunculion aquatilis)

Vo8 – Spoločenstvá bylín a šachorín eutrofných mokradí s kolísajúcou vodnou hladinou

Vo9 – Ruderalizované porasty v zamokrených depresiách, na poliach a na obnažených dnách rybníkov

Br – Nelesné brehové porasty

Br1 – Štrkové lavice bez vegetácie

Br2 – Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

Br3 – Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (Myricaria germanika)

Br4 – Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vŕbou sivou (Salix elaeagnos)

Br5 – Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri a Bidention

Br6 – Brehové porasty deväťsilov

Br7 – Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek

Br8 – Bylinné brehové porasty tečúcich vôd

Kr – Krovinové a kríčkové biotopy

Kr1 – Vresoviská

Kr2 – Porasty borievky obyčajnej

Kr3 – Sukcesné štádiá s borievkou obyčajnou

Kr4 – Spoločenstvá subalpínskych krovín

Kr5 – Nízke subalpínske kroviny

Kr6 – Xerotermné kroviny

Kr7 – Trnkové a lieskové kroviny

Kr8 – Vŕbové kroviny stojatých vôd

Kr9 – Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek

Kr10 – Kosodrevina

Kr11 – Vysadená kosodrevina

Al – Alpínska vegetácia

Al1 – Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade

Al2 – Alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade

Al3 – Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty

Al4 – Alpínske snehové výležiská na vápnitom podklade

Al5 – Vysokobylinné spoločenstvá alpínskeho stupňa

Al6 – Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade

Al7 – Vysokosteblové spoločenstvá vlhkých skalnatých žľabov na karbonátovom podklade

Al8 – Horské vysokosteblové spoločenstvá na suchších a teplejších svahoch

Al9 – Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni

Tr – Teplo a suchomilné travinno-bylinné porasty

Tr1 – Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte

Tr2 – Subpanónske travinno-bylinné porasty

Tr3 – Panónske travinno-bylinné porasty na spraši

Tr4 – Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch

Tr5 – Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty

Tr6 – Teplomilné lemy

Tr7 – Mezofilné lemy

Tr8 – Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Lk – Lúky a pasienky

Lk1 – Nížinné a podhorské kosné lúky

Lk2 – Horské kosné lúky

Lk3 – Mezofilné pasienky a spásané lúky

Lk4 – Bezkolencové lúky

Lk5 – Vysokobylinné spoločestvá na vlhkých lúkach

Lk6 – Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí

Lk7 – Psiarkové aluviálne lúky

Lk8 – Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi

Lk9 – Zaplavované travinné spoločenstvá

Lk10 – Vegetácia vysokých ostríc

Lk11 – Trstinové spoločenstvá mokradí (Phragmition)

Lk12 – Trstinové spoločenstvá brakických a alkalických vôd

Ra – Rašeliniská a slatiny

Ra1 – Aktívne vrchoviská

Ra2 – Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy

Ra3 – Prechodné rašeliniská a trasoviská

Ra4 – Depresie na rašelinných substrátoch s Rhynchospora alba

Ra5 – Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion Davallianae

Ra6 – Slatiny s vysokým obsahom báz

Ra7 – Sukcesne zmenené slatiny

Pr – Prameniská

Pr1 – Prameniská horského a subalpínskeho stupňa na nevápencových horninách

Pr2 – Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách

Pr3 – Penovcové prameniská

Sk – Skalné a sutinové biotopy

Sk1 – Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Sk2 – Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Sk3 – Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni

Sk4 – Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni

Sk5 – Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom stupni

Sk6 – Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni

Sk7 – Sekundárne sutinové a skalné biotopy

Sk8 – Nesprístupnené jaskynné útvary

Ls – Lesy

Ls1 – Lužné lesy

Ls1.1 – Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy

Ls1.2 – Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy

Ls1.3 – Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy

Ls1.4 – Horské jelšové lužné lesy

Ls2 – Dubovo-hrabové lesy

Ls2.1 – Dubovo-hrabové lesy karpatské

Ls2.2 – Dubovo-hrabové lesy panónske

Ls2.3 – Dubovo-hrabové lesy lipové

Ls3 – Dubové a zmiešané dubové lesy

Ls3.1 – Teplomilné submediteránne dubové lesy

Ls3.2 – Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku

Ls3.3 – Dubové nátržníkové lesy

Ls3.4 – Dubovo-cerové lesy

Ls3.5 – Sucho a kyslomilné dubové lesy

Ls3.6 – Vlhko a kyslomilné brezovo-dubové lesy

Ls4 – Lipovo-javorové sutinové lesy

Ls5 – Bukové a zmiešané bukové lesy

Ls5.1 – Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Ls5.2 – Kyslomilné bukové lesy

Ls5.3 – Javorovo-bukové horské lesy

Ls5.4 – Vápnomilné bukové lesy

Ls6 – Suchomilné borovicové a borovicové zmiešané lesy

Ls6.1 – Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy

Ls6.2 – Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Ls6.3 – Lesostepné borovicové lesy

Ls7 – Rašeliniskové lesy

Ls7.1 – Rašeliniskové brezové lesíky

Ls7.2 – Rašeliniskové borovicové lesy

Ls7.3 – Rašeliniskové smrekové lesy

Ls7.4 – Slatinné jelšové lesy

Ls8 – Jedľové a jedľovo-smrekové lesy

Ls9 – Smrekové a zmiešané smrekové lesy

Ls9.1 – Smrekové lesy čučoriedkové

Ls9.2 – Smrekové lesy vysokobylinné

Ls9.3 – Podmáčané smrekové lesy

Ls9.4 – Smrekovcovo-limbové lesy

Ls10 – Panónske topoľové lesy s borievkou

X – Ruderálne biotopy

X1 – Rúbaniská s prevahou bylín a tráv

X2 – Rúbaniská s prevahou drevín

X3 – Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídiel

X4 – Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel

X5 – Úhory a extenzívne obhospodarované polia

X6 – Úhory a burinová vegetácia na pieskoch

X7 – Intenzívne obhospodarované polia

X8 – Porasty inváznych neofytov

X9 – Porasty nepôvodných drevín

X10 – Porasty ruderalizovaných bahnitých brehov

Zdroj informácií: Katalóg biotopov Slovenska (V. Stanková, M. Valachovič, Edícia Daphne 2002) – www.sopsr.sk – Atlas biotopov Slovenska (www.sbs.sav.sk)

Zdroj fotografií: Atlas biotopov Slovenska (www.sbs.sav.sk)