(X10) Porasty ruderalizovaných bahnitých brehov

Jedno- až dvojvrstvové jednoročné porasty s neskoroletným optimom vývoja. V porastoch sa striedajú dominaty druhov rodov Bidens, Persicaria a Chenopodium. Majú viac-menej rovnaké floristické zloženie ako jednotka Br5. Vyvíjajú sa na obnažených bahnitých a piesočnatých brehoch umelých vodných nádrží, dedinských rybníkov, v priekopách, v okolí močovkových jám, v terénnych zníženinách so zvýšeným obsahom dusíkatých látok. Biotop sa vyskytuje na celom Slovensku, najmä v sídlach, ale aj v ich extravilánoch.