Biotopy európskeho významu

1340* – Vnútrozemské slaniská a slané lúky

1530* – Panónske slané stepi a slaniská

2340* – Vnútrozemské panónske pieskové duny

3130 – Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isöeto-Nanojunctea

3140 – Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár

3150 – Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

3160  – Prirodzené dystrofné stojaté vody

3220 – Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

3230 – Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (Myricaria germanika)

3240 – Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vŕbou sivou (Salix elaeagnos)

3260 – Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

3270 – Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p a Bidention p.p.

4030 – Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách

4060 – Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni

4070* – Kosodrevina

4080 – Spoločenstvá subalpínskych krovín

40A0* – Xerotermné kroviny

5130 – Porasty borievky obyčajnej

6110* – Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi

6120* – Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch

6150 – Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade

6170 – Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty

6190 – Dealpínske travinno-bylinné porasty

6210 – Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte

6210* – Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade Orchideaceae

6230* – Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

6240* – Subpanónske travinno-bylinné porasty

6250* – Panónske travinno-bylinné porasty na spraši

6260* – Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch

6410 – Bezkolencové lúky

6430 – Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa

6440 – Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi

6510 – Nížinné a podhorské kosné lúky

6520 – Horské kosné lúky

7110* – Aktívne vrchoviská

7120 – Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy

7140 – Prechodné rašeliniská a trasoviská

7150 – Depresie na rašelinných substrátoch s Rhynchospora alba

7210* – Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion Davallianae

7220* – Penovcové prameniská

7230 – Slatiny s vysokým obsahom báz

8110 – Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni

8120 – Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni

8150 – Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom stupni

8160* – Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni

8210 – Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

8220 – Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

8230 – Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd

8310 – Nesprístupnené jaskynné útvary

9110 – Kyslomilné bukové lesy

9130 – Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

9140 – Javorovo-bukové horské lesy

9150 – Vápnomilné bukové lesy

9170 – Dubovo-hrabové lesy lipové s absenciou smreka

9180* – Lipovo-javorové sutinové lesy

9190 – Vlhko a kyslomilné brezovo-dubové lesy

91D0* – Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách

91E0* – Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

91F0 – Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

91G0* – Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

91H0* – Teplomilné panónske dubové lesy

91I0* – Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

91M0 – Panónsko-balkánske cerové lesy

91N0* – Panónske topoľové lesy s borievkou

91Q0 – Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

9410 – Horské smrekové lesy

9420 – Smrekovcovo-limbové lesy

Prioritné biotopy sú označené *

Hlavný zdroj informácií: www.sopsr.sk