(6120*) Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch

Ide o pionierske spoločenstvá na vnútrozemských viatych pieskoch, kde sú počiatky vývoja vegetačného krytu spojené s pieskomilnými druhmi prevažne jednoročných rastlín, ktoré majú vegetačné optimum na jar alebo na jeseň. V súčasnosti predstavujú vzácne rastlinné spoločenstvá, pretože na starých dunách je pokročilý proces vývoja vegetácie a tvorby pôd a nové duny nevznikajú. Zregulované toky riek neprinášajú riečne piesky, vietor ich nevyvieva z pláží a nepremiestňuje v krajine s vybudovanými vetrolamami. Biotop sa na Slovensku vyskytuje na uvoľnených pieskových dunách v oblastiach s výskytom vápnitých pieskov v Podunajskej nížine a Východoslovenskej rovine. Spoločenstvá sa vyznačujú prítomnosťou vzácnych a ohrozených druhov. Často vytvárajú mozaiku s vývojovo pokročilejšími rastlinnými spoločenstvami.

Biotop Pi2

Biotop európskeho významu 6120* (Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch)
Zdroj: www.sopsr.sk