(91N0*) Panónske topoľové lesy s borievkou

Ide o mozaikovité lesíky zložené z riedkych porastov topoľov a hustejšieho krovinového poschodia, v ktorom dominuje borievka obyčajná a topoľ biely, primiešaný je dráč obyčajný, zob vtáčí a dub cerový. Biotop je fragmentom bývalých lesov Podunajskej nížiny a na Slovensku je doteraz známy jeho výskyt len z okolia Čenkova, je však možné, že sa maloplošne nachádza aj inde na Podunajskej nížine. Podobné biotopy sa vyskytujú v Maďarsku (Al-föld) v alúviu väčších riek (Dunaj, Tisza). Porasty sa viažu prevažne na piesčité pôdy s vyšším obsahom vápnika. Osídľujú najmä piesčité duny vysoké 2-3m. V bylinnej vrstve chýbajú typické lesné druhy, naopak, zastúpené sú stepné trávy, ako stoklas strechový, zlatofúz južný, kostrava pošvatá, ometlina sivá, kavyľ piesočný, kavyľ Ivanov a niektoré vzácne byliny.

Biotop Ls10

Biotop európskeho významu 91N0* (Panónske topoľové lesy s borievkou)
Zdroj: www.sopsr.sk