(Ls10) Panónske topoľové lesy s borievkou

Mozaikovité lesíky zložené z riedkych porastov topoľov a hustejšieho krovinového poschodia, v ktorom dominuje borievka a topoľ biely, ale aj Berberis vulgaris, Ligustrum vulgare a Quercus cerris. Jednotka je fragmentom bývalých lesov Podunajskej nížiny. Najbližšie podobné biotopy sa dajú nájsť v Maďarsku (Alföld), v alúviu väčších riek (Dunaj, Tisza). Porasty sú viazané prevažne na piesčité pôdy s vyšším obsahom vápnika a vyšším pH. Osídľujú najmä piesčité duny vysoké 2-3m. V podraste chýbajú typické lesné druhy, naopak zastúpené sú stepné trávy ako Bromus tectorum, Chrysopogon gryllus, Festuca vaginata, Koeleria glauca, Stipa borysthenica, Stipa joannis a niektoré vzácne byliny. Na Slovensku sa ako klasická lokalita uvádza len Čenkov, pravdepodobne jediná plocha, ktorá v minulosti mala rozlohu približne 1km2.