Biotopy národného významu

Sl4 – Subalpínske travinné biotopy

Pi3 – Pionierske porasty na silikátových pôdach

Vo7 – Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd (Ranunculion aquatilis)

Kr8 – Vŕbové kroviny stojatých vôd

Kr9 – Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek

Al6 – Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade

Al7 – Vysokosteblové spoločenstvá vlhkých skalnatých žľabov na karbonátovom podklade

Al8 – Horské vysokosteblové spoločenstvá na suchších a teplejších svahoch

Tr6 – Teplomilné lemy

Tr7 – Mezofilné lemy

Lk3 – Mezofilné pasienky a spásané lúky

Lk6 – Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí

Lk7 – Psiarkové aluviálne lúky

Lk9 – Zaplavované travinné spoločenstvá

Lk10 – Vegetácia vysokých ostríc

Lk12 – Trstinové spoločenstvá brakických a alkalických vôd

Pr1 – Prameniská horského a subalpínskeho stupňa na nevápencových horninách

Pr2 – Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách

Ls2.1 – Dubovo-hrabové lesy karpatské

Ls2.3.2 – Dubovo-hrabové lesy lipové s prirodzeným zastúpením smreka

Ls3.5.1 – Ostatné typy acidofilných dúbrav mimo Natura 2000

Ls6.1 – Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy

Ls6.3 – Lesostepné borovicové lesy

Ls7.4 – Slatinné jelšové lesy

Ls8 – Jedľové a jedľovo-smrekové lesy