(Al7) Vysokosteblové spoločenstvá vlhkých skalnatých žľabov na karbonátovom podklade

Maloplošné, chiono- a hygrofilné, neutro- až slabo bazifilné fytocenózy, patriace k druhovo najbohatším spoločenstvám horských nív. Optimálne vyvinuté sú na chránených stanovištiach v strmých eróznych a lavínových žľaboch s hrubou a dosť dlho trvajúcou snehovou pokrývkou. Tvoria tiež malé trávnaté enklávy medzi porastmi kosodreviny alebo pri hornej hranici medzernatého lesa. Prevažne plytké, vlhké, humózne, silne štrkovité pôdy sú dobre zavlažované periodicky stekajúcou vodou. Popri dominantnej kostrave karpatskej (Festuca carpatica) nadobúda miestami prevahu v porastoch aj smlz pestrý (Calamagrostis varia). Oproti ostatným spoločenstvám horských nív ich dobre diferencujú druhy plytkých karbonátových pôd. Biotop sa zriedkavo vyskytuje na vápencoch a dolomitoch v supramontánnom až subalpínskom stupni Belianskych Tatier, Chočských vrchov, Malej Fatry (Krivánska Fatra), Nízkych Tatier, Veľkej Fatry a Západných Tatier, veľmi vzácne aj na mylonitoch v Temnosmrečianskej doline vo Vysokých Tatrách.