(Ls6.3) Lesostepné borovicové lesy

Borovicové lesy lesostepného charakteru s rôzne veľkou prímesou duba. Typickými stanovišťami sú výslnné svahy v kotlinách na vápnitom flyši, melafýre alebo vápenci, s pôdnym typom pararendzina. Jednotka je v kontakte s mezofilnejšími typmi submediteránnych teplomilných dubín vo vyšších polohách. Rozšírenie je málo známe. Najtypickejšie tieto lesy vystupujú vo vyššie položených vnútrokarpatskych kotlinách, najmä v Hornádskej kotline.