(Vo7) Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd (Ranunculion aquatilis)

Porasty ponorených a na hladine plávajúcich vodných rastlín, ktoré niekedy sprevádzajú nad hladinu vynorené rastliny. Štruktúra porastov je počas roka premenlivá. Väčšina druhov je adaptovaná na dočasné vyschnutie stanovíšť a vytvára aj terestrické rastové formy. V takýchto podmienkach do porastov prenikajú niektoré jednoročné druhy. Osídľujú močiare a mokrade na inundačných územiach, okraje rybníkov, materiálových jám, priekopy, ktoré majú väčšinu roka plytkú vodu, ich dno sa môže krátkodobo obnažiť, ale aj opačne, v čase záplav je hĺbka vody väčšia. Z hľadiska prítomnosti živín sú to prevažne mezo- až eutrofné biotopy. Ťažiskom výskytu sú nížiny a pahorkatiny, zriedkavejšie môžu byť aj vo vyšších polohách, predovšetkým na sekundárnych biotopoch (Borská nížina, Ipeľská kotlina, Ipeľsko-rimavská brázda, Podunajská rovina, Rimavská kotlina, Východoslovenská rovina a pod.).