(Pi3) Pionierske porasty na silikátových pôdach

Pionierske, psamofilné spoločenstvá s prevahou nízkych terofytných tráv. Stanovišťom sú extrémne plytké, vysychavé, minerálne chudobné skeletnaté pôdy na úpätí silikátových skál, častejšie na sekundárnych stanovištiach, ako sú nádvoria kameňolomov, disturbované plochy a pod. Floristickým zložením podobné porasty sa tvoria aj na piesčitých pôdach. Veľmi vzácne typy biotopov v oblasti granodioritov a kremencov, napr. v Malých Karpatoch, Tribeči alebo na kyslých pieskoch na Borskej nížine.