(Ls2.3) Dubovo-hrabové lesy lipové

Špecifické, fytogeograficky a chorologicky významné lesy severných vnútrokarpatských kotlín. Pôvodne pokrývali súvislé plochy, dnes sú redukované na maloplošné fragmenty s výrazne pozmeneným drevinovým zložením. Ich štúdiu dosiaľ nebola venovaná dostatočná pozornosť (jediným súhrnnejším prameňom je Geobotanická mapa Slovenska). Z tohto dôvodu sa k dubovo-hrabovým lesom lipovým radí aj okraj gradientu rozšírenia – porasty smrečín s borovicou a prímesou cenných listnáčov nachádzajúce sa len vo vyššie položených kotlinách v dažďovom tieni Tatier (Popradská kotlina, Liptovská kotlina). Kvôli zaradeniu do siete Natura 2000 sa vymedzujú tri podjednotky.

Ls2.3.1 Dubovo-hrabové lesy lipové s absenciou smreka. Porasty dubov, líp a javorov, lokálne s prímesou jedle ale s absenciou smreka v nižších častiach kotlín. Oproti iným skupinám dubovo-hrabových lesov je hrab menej zastúpený, buk prakticky chýba. V tejto podjednotke sa smrek prirodzene nevyskytuje. Typické sú hlbšie pôdy na flyši, často s prekryvmi sprašových hlín a pravidelné, nie príliš strmé svahy. Pozoruhodné je zloženie podrastu, kde dominujú mezofytné a mezotrofné druhy a prelínajú sa sprievodcovia dubín s dealpínskymi prvkami. Diverzita drevín i bylinného podrastu je vysoká. Výskyt biotopu je nedostatočne známy. Preukázateľne iba z nižšie položených častí Hornádskej kotliny.

Ls2.3.2 Dubovo-hrabové lesy lipové s prirodzeným zastúpením smreka. Dubovo-hrabové lesy lipové s prirodzeným zastúpením (ale nie prevahou) smreka tvoria prechod medzi podjednotkami Ls2.3.1 a Ls2.3.3. Reliéf a pôdne prostredie sú podobné ako v podjednotke Ls2.3.1, ale kontrast druhov rôznych ekologických a chorologických skupín nie je taký výrazný. Výskyt vyšších porastov je nedostatočne známy. Biotop sa vyskytuje v Hornádskej kotline, Liptovskej kotline, Turčianskej kotline, možný je výskyt aj v Žilinskej kotline.

Ls2.3.3 Takmer čisté smrečiny. Kotlinové smrekové lesy – prirodzené mezotrofné smrečiny s borovicou a vtrúsenou lipou malolistou a jarabinou vtáčou. Dub je už zriedkavý. Stoja na prechode dubovo-hrabových lesov lipových k smrekovým a jedľovo-smrekovým lesom. Biotop sa vyskytuje iba v Popradskej kotline a Liptovskej kotline.