(Lk12) Trstinové spoločenstvá brakických a alkalických vôd

Druhovo veľmi chudobné porasty šachorov a sitín, ktorých celkový vzhľad determinuje dominantný taxón. Štruktúrne jednoduché, dvoj- až trojvrstvové porasty dosahujú výšku 1-2m, v dolnom poschodí rastú Juncus gerardii, Lotus tenuis, Potentilla anserina. Prítomnosť halofytných druhov je charakteristickým znakom tejto jednotky. Vyskytuje sa na zasolených periodických mokradiach, ktoré vznikli v bezodtokových depresiách z povrchových a podzemných vôd a z atmosférických zrážok, vylúhovaním minerálov z pôdy. Pôdy sú ťažké, ílovité so zvýšeným obsahom solí a sú len slabo humózne. Ich výskyt sa viaže na suché a teplé oblasti, najmä na litorál medzidunových zníženín a kanálov s premenlivou dynamikou vodného režimu počas roka. Biotop sa viaže na ponticko-panónsku oblasť Európy, na Slovensku zasahuje do Hronskej pahorkatiny, do Podunajskej roviny a do Východoslovenskej roviny. Možný je výskyt aj na Borskej nížine.