(Pr2) Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách

Spoločenstvá tienistých pramenísk a potôčikov lesného stupňa, z tohto dôvodu niekedy označované aj ako lesné prameniská. Asociácie tvoria navzájom prechodné typy, ale vždy ich charakterizuje vyššia pokryvnosť cievnatých rastlín ako machorastov. Reakcia pôdy a vody je neutrálna až slabo kyslá, voda je teplejšia než pri horských prameniskových spoločenstvách. Okolité lesné spoločenstvá tvoria najčastejšie jelšiny, dubohrabiny a najmä bučiny. Ako biotopy s bodovým výskytom sa mapujú aj v rámci podmáčaných jelšín a jasenín. Zatienenosť stanovíšť, dostatok živín a teplota vody sú dôležitejšie faktory prostredia než typ substrátu a v rámci jednotky sa mapujú aj prameniská vo vápencových oblastiach s výnimkou tých, ktoré tvoria penovcové kaskády a sú v stredných a nižších polohách mapované ako prioritná naturovská jednotka Pr3. V prípade lúčnych helokrénnych pramenísk sa môžu mapovať ako biotop Ra6. Jednotka sa viaže na lesné spoločenstvá v dubovom až bukovom lesnom stupni prakticky v každom pohorí Západných Karpát a priľahlých nížinách a kotlinách. Spoločenstvá sa udávajú najmä z Bielych Karpát, Javorníkov, Kremnických vrchov, Malej Fatry, Malých Karpát, Nízkych Tatier, zo Strážovských vrchov, z Veľkej Fatry a hojne sa vyskytujú vo flyšovom pásme Východných Karpát.