(Al8) Horské vysokosteblové spoločenstvá na suchších a teplejších svahoch

Viacvrstvové, prevažne otvorené, v optimálnom vývoji floristicky mimoriadne bohaté a kvetnaté spoločenstvá vysokých tráv a bylín, osídľujúce výslnné skalnaté hrebienky v záveterných polohách juhovýchodných až východných svahoch pohorí, nad (súčasnou) hornou hranicou lesa. Reliéfom podmienená teplejšia a suchšia mikroklíma umožňuje existenciu nezriedka početných a vitálnych populácií mnohých (sub)termofilných, prevažne subkontinentálnych druhov skalných stepí, xerotermných dubín až submontánnych vápencových bučín a ich lemov na hornej hranici ich vertikálneho rozšírenia. Na sekundárne vzniknutých holiach (Veľká Fatra, Bukovské vrchy) sa po opustení tradičných spôsobov hospodárenia šíria rozsiahle druhotné porasty vytvárajúce osobitné spoločenstvá (AchilleoCalamagrostietum, Potentillo-Calamagrostietum). Tieto biotopy sú známe z Belianskych Tatier, Bukovských vrchov, Malej Fatry (Krivánska Fatra), Muránskej planiny, Nízkych Tatier, Veľkej Fatry a Vihorlatských vrchov.