(Ls6.1) Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy

Porasty borovice lesnej s prímesou dubov na viatych pieskoch a pôdach typu regosolov a nenasýtených kambizemí. V pohoriach sa vyskytujú na strmších svahoch, minerálne veľmi chudobných horninách a plytkých pôdach typu rankrov. V bylinnej synúzii prevládajú oligotrofné až acidofilné druhy, s veľkou pokryvnosťou sa vyskytujú lišajníky a machorasty. Biotop sa vyskytuje plošne na Borskej nížine, lokálne na predhoriach Karpát do nadmorskej výšky 700m, tu je však rozšírenie nedostatočne známe, predpokladá sa v celkoch Hornádska kotlina, Malá Fatra (Starhrad), Veporské vrchy a Volovské vrchy.