(Sl4) Subalpínske travinné biotopy

Štruktúrne jednoduché, prirodzené, subhalofilné a nitrofilné spoločenstvá panónskej oblasti. Prevládajú hemikryptofyty. Pôdy sú hlinité až ílovité, hladina spodnej vody vykazuje veľké kolísanie. Na jar a v zime sú zaplavované. V letnom období sucha pôdy stvrdnú a popraskajú. Tento biotop sa vyskytuje len vo forme fragmentov na juhu Východoslovenskej roviny v alúviu riek Bodrog a Latorica.