(Pr1) Prameniská horského a subalpínskeho stupňa na nevápencových horninách

Horské až vysokohorské biotopy pramenísk a horských bystrín na silikátovom podklade na otvorených i polozatienených stanovištiach. Vody sú pomerne chladné a kyslé, oligotrofné. V porastoch podľa stupňa zatienenia prevládajú machorasty alebo majú prevahu cievnaté helofyty. Do skupiny horských až vysokohorských pramenísk patria porasty zväzu Epilobio nutantis-Montion, ktorý má západoeurópsky areál a na Slovensku iba okrajové rozšírenie. Alpínsky zväz Philonotidion seriatae je viazaný na Slovensku len na najvyššie polohy Tatier. Mapovaciu jednotku reprezentujú najmä oligotrofné horské až vysokohorské prameniskové spoločenstvá západokarpatského zväzu Cratoneuro filicini-Calthion laetae. Jej porasty nadväzujú najčastejšie na brehové vysokobylinné porasty mapované ako jednotky Br6, Br7 a Al5, pričom hranica medzi nimi môže byť neostrá. Na Slovensku sú spoločenstvá tohto zväzu rozšírené prevažne v centrálnych Karpatoch, napr. v Malej Fatre a Veľkej Fatre, v Belianskych Tatrách, Nízkych Tatrách, vo Vysokých Tatrách a v Západných Tatrách, známe sú z flyšových a nekarbonátových pohorí, napr. z Kysúc, Oravských Beskýd, zo Slovenského rudohoria a z Volovských vrchov.