(Lk9) Zaplavované travinné spoločenstvá

Nízke až stredne vysoké, jedno- až dvojvrstvové porasty, druhovo veľmi chudobné v dôsledku dominancie plazivých hemikyptofytov Agrostis stolonifera, Alopecurus aequalis, Alopecurus geniculatus, Catabrosa aquatica, Potentilla anserina a Ranunculus repens. Vytvárajú charakteristické kobercovité trávniky. Osídľujú obnažené štrkové lavice a ostrovčeky väčších i menších riek, štrkové obnažené brehy rybníkov a nádrží, na povrchu s viac-menej súvislou vrstvou jemných piesočnatých, hlinitopiesočnatých až hlinitých sedimentov 1-10cm hrubých. Počas celého vegetačného obdobia sú dostatočne vlhké a viackrát zaplavované. V blízkosti sídiel sú ovplyvňované človekom aj domácou hydinou. Rozsiahlejšie porasty na obnažených brehoch väčších riek a na väčších ostrovoch v planárnom a kolínnom stupni, najmä porasty s dominanciou Agrostis stolonifera a Potentilla anserina, zasahujú i do stupňa submontánneho prakticky na celom Slovensku. Porasty ostatných dominánt sú ojedinelé.