(Ls3.5) Sucho a kyslomilné dubové lesy

Kvôli zaradeniu do systému Natura 2000 sa vymedzujú dve podjednotky.

Ls3.5.1 – Ostatné typy acidofilných dúbrav mimo Natura 2000. Zväčša odrastenejšie, acidofilné dubové lesy na minerálne chudobných silikátových horninách (kremence, ruly, žuly, granodiority, ryolity, prípadne aj andezity), stredne hlbokých až plytkých pôdach typu oligotrofných kambizemí, resp. rankrov. V drevinovej skladbe prevláda dub zimný, rôzne veľká je prímes borovice, v 2.lesnom vegetačnom stupni pristupuje buk. Bylinná synúzia má trávnatý charakter, na extrémnejších skalnatých miestach sú drobné kríčky, napr. Lembotropis nigricans, Calluna vulgaris. Bohato vyvinuté je poschodie machov a lišajníkov. Biotop sa vyskytuje mozaikovito, na malých plochách, na vhodných stanovištiach v nadmorských výškach 250-500(700)m, v geomorfologických celkoch Ipeľská kotlina, Košická kotlina, Krupinská planina, Lučenská kotlina, Malá Fatra, Malé Karpaty, Pohronský Inovec, Považský Inovec, Revúcka vrchovina, Rimavská kotlina, Slanské vrchy, Štiavnické vrchy, Tribeč, Vihorlatské vrchy a Volovské vrchy.

Ls3.5.2 – Zakrpatené dúbravy s kručinkou chlaptou (Genista pilosa). Edaficky podmienené xerofilné acidofilné dubiny na minerálne chudobných silikátových horninách (kremence, ruly, žuly, granodiority, ryolity, prípadne aj andezity), plytkých rankroch, vyskytujúce sa na extrémnych reliéfových tvaroch (strmé skalnaté svahy, bralá) a južných expozíciách. Vo floristicky chudobných, rozvoľnených, nízkych porastoch dubov s rôzne veľkou prímesou borovice a veľmi vzácne buka sa typicky uplatňujú drobné kríčky, napr. Genista pilosa, Lembotropis nigricans, Calluna vulgaris. Bohato vyvinuté je poschodie machov a lišajníkov. Biotop sa vyskytuje na juhozápadnom Slovensku v nadmorských výškach 250-500m, v geomorfologických celkoch Malé Karpaty, Považský Inovec a Tribeč.