(9420) Smrekovcovo-limbové lesy

Porasty s borovicou limbovou sú vtrúsené v smrečinách na hornej hranici lesa, alebo vo vyššie položených porastoch kosodreviny na rôznych podložiach (žuly, granodiority, vápence), na hlbokých pôdach najčastejšie typu humusových podzolov. V bylinnej vrstve prevládajú druhy nenáročné na obsah minerálnych látok v pôde. Výskyt biotopu na Slovensku je ohraničený iba na Belianske Tatry, Vysoké Tatry a Západné Tatry, kde sa nachádza v nadmorskej výške 1.400-1.900m. V rámci Európy len v Alpách tvoria porasty borovice limbovej spolu so smrekovcom opadavým samostatný vegetačný stupeň.

Biotop Ls9.4

Biotop európskeho významu 9420 (Smrekovcovo-limboé lesy)
Zdroj: www.sopsr.sk