(7110*) Aktívne vrchoviská

Vrchovisko je typ rašeliniska, ktorý vzniká pod vplyvom atmosférickej vlhkosti a zrážok. Predstavuje jeden z najkyslejších a na živiny najchudobnejších biotopov, pretože jediným zdrojom živín je zrážková voda. Termín aktívne vrchoviská znamená, že na väčšine plochy vrchoviska stále prebieha proces tvorby rašeliny. Povrch vrchoviska tvoria vyvýšeniny (bulty) v mozaike so zníženinami (šlenky, jazierka). Podstatnú časť živej aj odumretej biomasy tvoria rašelinníky, ktoré sa aktívne podieľajú na vytváraní kyslého prostredia. Vzhľadom na extrémne ekologické podmienky sú vrchoviská druhovo veľmi chudobné. Rastú tu kyslomilné a vlhkomilné druhy, nenáročné na obsah minerálnych živín niektoré ostrice, sitiny a nízke kríčky, pričom väčšina druhov patrí medzi vzácne a ohrozené druhy flóry Slovenska. V subalpínskom stupni do biotopu preniká kosodrevina. Na Slovensku sú vrchoviská prirodzene veľmi vzácne, pretože sa vyskytujú na južnej hranici ich európskeho rozšírenia. Najviac lokalít sa nachádza v Tatrách, Nízkych Tatrách a Oravskej kotline, jednotlivé malé lokality aj inde.

Biotop Ra1

Biotop európskeho významu 7110* (Aktívne vrchoviská)
Zdroj: www.sopsr.sk