(4060) Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni

Sú to dvojvrstvové kríčkovité spoločenstvá s dominujúcimi nízkymi až poliehavými kríčkami brusníc, vresu, borievky a šuchy; najnápadnejšie sú rozľahlé porasty brusnice čučoriedkovej. Rastú najmä na kyslých až extrémne kyslých, na živiny chudobných a skeletnatých pôdach na silikátovom podloží v subalpínskom až alpínskom vegetačnom stupni. Vyskytujú sa však aj na bázickom substráte, avšak na hlbších pôdach, kde ich vrstva surového humusu izoluje od podkladu. Tvoria husté porasty na uvoľnených plochách medzi kosodrevinou, osídľujú hrany skalných hrebeňov, skalné rebrá, upevňujú morény, bazálne a bočné časti úsypových kužeľov. Sú to svetlomilné a suchomilné spoločenstvá, v zime prežívajú takmer bez snehovej pokrývky.

Biotop Al9

Biotop európskeho významu 4060 (Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni)
Zdroj: www.sopsr.sk