(7120) Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy

Sú to vysychajúce alebo ťažbou ovplyvnené vrchoviskové rašeliniská, ktorých vodný režim bol do značnej miery narušený ľudskými aktivitami. V dôsledku toho dochádza k presušeniu biotopu a následnej zmene druhového zloženia. Vegetácia je zložená najmä z vrchoviskových druhov, ale ich pokryvnosť je rôzna. Keďže extrémna kyslosť rašeliny neumožňuje uchytenie burinových druhov, aj na silne narušených miestach dochádza k postupnej regenerácii a návratu rašeliniskových druhov, ako napr. páperník pošvatý, páperník úzkolistý a miestami aj vzácny druh ostroplod biely. Na vrchoviskách so zmeneným vodným režimom sa môže rozšíriť tráva bezkolenec, prípadne lokalita zarastá náletovými drevinami (breza, smrek) alebo vresom. V umelo vykopaných odvodňovacích kanáloch na Suchej hore sa lokálne vyskytuje kriticky ohrozený druh diablik močiarny. Takéto biotopy sú známe z Nízkych Beskýd, Oravy, Tatier a Vihorlatu.

Biotop Ra2