(4080) Spoločenstvá subalpínskych krovín

Biotop tvoria maloplošné, druhovo veľmi bohaté krovinovo-bylinné porasty s pestrou vnútornou štruktúrou. V subalpínskom stupni Západných a Vysokých Tatier v podraste vŕby švajčiarskej rastú najmä druhy vysokobylinných nív a pramenísk. Porasty s vŕbou švajčiarskou osídľujú bázy balvanitých sutinových kužeľov a svahy vlhkých, zatienených žľabov s dlhotrvajúcou snehovou pokrývkou alebo lemujú brehy vysokohorských plies a potokov. Pôdy sú humózne, vlhké, stredne až veľmi kyslé, s rôznym obsahom skeletu. V podraste vŕby sliezskej rastú najmä druhy vysokobylinných nív. Optimálne vyvinuté sú vo vyššom horskom stupni Veľkej Fatry a Krivánskej Malej Fatry na odkryvoch slienitých druhohorných hornín na pôdach s dobrými vododržnými vlastnosťami. Vzácne rastú aj na vápencoch a dolomitoch vo vlhkých skalnatých žľaboch. K ich formovaniu významnou mierou prispelo pôsobenie snehových más (lavíny, plazivý sneh, preveje).

Biotop Kr4

Biotop Kr5

Biotop európskeho významu 4080 (Spoločenstvá subalpínskych krovín)
Zdroj: www.sopsr.sk