(Kr5) Nízke subalpínske kroviny

Nízke, maloplošné, floristicky viac-menej chudobné krovinovo-bylinné porasty. V podraste vŕby švajčiarskej (Salix helvetica) sa uplatňujú najmä druhy vysokobylinných nív (Calamagrostion villosae, Adenostylion, Trisetion fusci) a prameniskových spoločenstiev. Porasty so Salix helvetica osídľujú bázy balvanitých sutinových kužeľov a svahy vlhkých, zatienených žľabov s dlhotvajúcou snehovou pokrývkou (Calamagrostio villosae-Salicetum helveticae) alebo lemujú brehy vysokohorských plies a potokov (Deschampsio cespitosae-Salicetum helveticae). Pôdy sú humózne, vlhké, stredne až veľmi kyslé, s rôznym obsahom skeletu. Biotop sa vyskytuje v subalpínskom stupni Vysokých Tatier a Západných Tatier.