(Kr4) Spoločenstvá subalpínskych krovín

Maloplošné, chiono- a hygrofilné, floristicky veľmi bohaté krovinovo-bylinné porasty s pestrou vnútornou štruktúrou. V podraste vŕby sliezskej (Salix silesiaca) sa uplatňujú najmä druhy vysokobylinných nív. Optimálne vyvinuté sú v supramontánom stupni Veľkej Fatry a Malej Fatry (Krivánska Fatra) na vhĺbených i vystupujúcich odkryvoch slienitých spodnokriedových, vzácne jurských hornín, na pôdach s dobrými vododržnými vlastnosťami. K ich formovaniu vo významnej miere prispelo pôsobenie snehových más (lavíny, plazivý sneh, preveje). Vzácne rastú aj na vápencoch a dolomitoch, vo vlhkých skalnatých žľaboch medzi kosodrevinou. Fyziognómiu porastov určuje prevaha snehom tvarovaných jedincov vŕb a niektorých ďalších drevín. Biotop sa vyskytuje najmä v Malej Fatre (Krivánska Fatra) a vo Veľkej Fatre, ojedinele v Nízkych Tatrách.