(8110) Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni

Biotop je vzácne rozšírený na žulových sutinách, morénach a sutinových výležiskách v najvyšších polohách Tatier, často v kontakte so snehovými poľami, ktoré zabezpečujú vegetácii začiatkom leta dostatok vlahy. Veľké balvanité sutiny a zlomiská sú spravidla bez vegetácie. Veľmi vzácny je výskyt spoločenstva s kučeravcom čiarkovitým. Na Slovensku sa zaznamenalo iba na balvanitých žulových sutinách v severnej časti Nízkych Tatier. Viaceré z typických druhov, napr. endemity, ako žerušničník nebadaný alebo lyžičník tatranský uprednostňujú mylonitové sutiny, pretože mylonity ľahšie zvetrávajú a do pôdy sa uvoľňujú živiny. Takto sa najmä v okolí tatranských sediel a sutinových kužeľov utvárajú druhovo veľmi bohaté spoločenstvá. Biotop reprezentuje početná skupina tatranských a karpatských endemitov.

Biotop Sk3

Biotop európskeho významu 8110 (Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni)
Zdroj: www.sopsr.sk