(7210*) Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion Davallianae

Biotop tvoria vápnité slatiny s prevládajúcou vysokou rastlinou z čeľade šachorovitých maricou pílkatou. Vyskytujú sa na stanovištiach s vysokou hladinou podzemnej vody a v okolí minerálnych prameňov na pôdach bohatých na bázy, najmä na vápnik. Pôda je pokrytá travertínovou krustou, ktorá vzniká vyzrážaním minerálnej vody obsahujúcej množstvo uhličitanu vápenatého. Miestami do porastov prenikajú vyššie ostrice, bezkolenec alebo trsť obyčajná a naznačujú ďalší smer zarastania, resp. degradácie biotopu.

Biotop Ra5

Biotop európskeho významu 7210* (Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion Davallianae)
Zdroj: www.sopsr.sk