(91H0*) Teplomilné panónske dubové lesy

Biotop tvoria najsuchšie dubové lesy vyskytujúce sa na výslnných stanovištiach v teplých a suchých oblastiach, najčastejšie na vápencoch a sopečných horninách. Zaberajú extrémnejšie reliéfové tvary s vysokým obsahom kamenistého materiálu a plytkými pôdami. V typickej podobe sú to rozvoľnené porasty duba plstnatého a teplomilných krov. Vo vyšších a chladnejších polohách sa významnejšie uplatňuje dub zimný. Biotop často tvorí komplex so suchými krovinovými (40A0) a suchými travinno-bylinnými (6190, 6210, 6240, 6250) spoločenstvami, niekde môže prechádzať až do pionierskych a skalných spoločenstiev (6110, 8160). Možno ho nájsť v pahorkatinách južného Slovenska, kde dosahuje severnú hranicu rozšírenia v rámci Európy. Charakteristická je veľká druhová diverzita krov a bylín, medzi ktorými prevládajú teplomilné druhy.

Biotop Ls3.1

Biotop európskeho významu 91H0* (Teplomilné panónske dubové lesy)
Zdroj: www.sopsr.sk