(6260*) Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch

Biotop tvoria druhovo bohatšie travinno-bylinné spoločenstvá na pieskových presypoch a dunách. V spoločenstvách prevládajú pieskomilné druhy tráv a ostríc. Okrem nich sú prítomné nízke, prípadne plazivé byliny. Dobre je vyvinutá vrstva machorastov a lišajníkov, najmä na zásaditých a na živiny bohatších pieskoch. Spoločenstvá sa vyznačujú rozsiahlejším areálom rozšírenia v celej strednej Európe. Ide o vývojovo pokročilejšie porasty oproti pionierskej vegetácii na pieskoch. Počiatočné vývojové štádiá sa zaraďujú do jednotky 6120 (Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch). Biotop sa vyskytuje v Podunajskej rovine a Východoslovenskej nížine.

Biotop Tr4

Biotop európskeho významu 6260* (Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch)
Zdroj: www.sopsr.sk