(9410) Horské smrekové lesy

Sú to pôvodné smrečiny horského a subalpínskeho stupňa, ktoré zvyčajne tvoria samostatný vegetačný stupeň pod hornou hranicou lesa. V porastoch dominuje smrek s prevahou väčšou ako 90%. Na dolnej hranici smrekového stupňa je primiešaná jedľa, na hornej hranici jarabina vtáčia, kosodrevina, javor horský, smrekovec opadavý alebo borovica limbová. Biotop je v rámci Slovenska diferencovaný podľa podmienok prostredia, prevahu však majú porasty s druhovo veľmi chudobným bylinným poschodím podjednotky smrekových lesov čučoriedkových Ls 9.1. V klasifikácii slovenských biotopov bol zaradený do tejto jednotky aj biotop dubovo-hrabových lesov lipových časť C, pri ktorom ide o špecifickú podjednotku kotlinových smrečín s borovicou lesnou a vtrúsenou lipou malolistou a jarabinou vtáčou, ktoré sa nachádzajú iba v Podtatranskej kotline. Nezaraďuú sa sem porasty smreka vzniknuté druhotne na nepôvodných stanovištiach, napríklad rozsiahle smrečiny na Orave a Kysuciach.

Ls2.3.3

Ls9.1

Ls9.2

Ls9.3

Biotop európskeho významu 9410 (Horské smrekové lesy)
Zdroj: www.sopsr.sk