(6150) Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade

Biotop tvoria kyslomilné trávnaté až travinno-bylinné spoločenstvá, ktoré osídľujú hrebene, rázsochy, sedlá, skalné rebrá a strmé svahy vrcholových partií nad hornou hranicou lesa. Po celý rok sú vystavené silným vetrom. V zimnom období sú takmer bez snehovej pokrývky. Nachádzajú sa na plytkých a skeletnatých pôdach. Vyskytujú sa na kyslých horninách najvyšších pohorí Slovenska v nadmorskej výške 2.100-2.500m. Vzhľadom na extrémne životné podmienky patria k druhovo najchudobnejším vysokohorským spoločenstvám. Výnimkou sú spoločenstvá s kostravou pestrou. K alpínskym rastlinným spoločenstvám prevažne na silikátovom podklade patria aj spoločenstvá snehových výležísk, ktoré osídľujú dná terénnych depresií a ich priľahlé, mierne sklonené svahy. Sú okolo deväť mesiacov v roku chránené hrubou vrstvou snehu. Chladnému a vlhkému stanovišťu sú najlepšie prispôsobené machorasty, lišajníky a niektoré snehomilné druhy cievnatých rastlín.

Biotop Al1

Biotop Al2

Biotop európskeho významu 6150 (Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade)
Zdroj: www.sopsr.sk