(Al2) Alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade

Chionofilné, mozaikovite vyvinuté vysokohorské spoločenstvá, ktoré osídľujú dná terénnych depresií a ich priľahlé, mierne sklonené svahy, prevažne na silikátovom podklade. Sú to biotopy 8,5-9,5 mesiaca chránené vysokou vrstvou snehu. Krátkemu vegetačnému obdobiu, chladnému a vlhkému prostrediu sú najlepšie prispôsobené machorasty a lišajníky tvoriace podstatnú časť porastov. Biotop sa vyskytuje v najvyšších pohoriach Slovenska (Tatry).