(4070*) Kosodrevina

Biotop zahŕňa krovinové porasty kosodreviny vo vysokých pohoriach Západných Karpát tvoriace v horách samostatný vegetačný stupeň. Predstavujú primárne spoločenstvá subalpínskeho stupňa v nadmorskej výške 1.400-1.800-1.900m. Výškovo nadväzujú na klimaxové spoločenstvá smrekového lesa, na svojej hornej hranici prechádzajú do stupňa alpínskych holí. V závislosti od substrátu sa dajú rozlíšiť dve ekologické podskupiny porastov kosodreviny. Porasty na karbonátoch sú floristicky veľmi bohaté. K najvzácnejším patria pôvodné spoločenstvá, obmedzené často na najextrémnejšie časti reliéfu izolovaných skalných komplexov. Silikátový typ je druhovo chudobnejší, vyvinutý na kyslých alebo neutrálnych pôdach s hrubšou vrstvou surového humusu. V bylinnom poschodí prevláda brusnica obyčajná a niektoré trávy, najmä smlz chĺpkatý, často sa vyskytuje horec luskáčovitý.

Biotop Kr10

Biotop európskeho významu 4070* (Kosodrevina)
Zdroj: www.sopsr.sk