(8210) Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Biotop tvoria pionierske spoločenstvá rastúce v skalných štrbinách a na skalných terasách vo vápencových oblastiach Karpát, pričom vystupuje až do subalpínskych polôh Tatier. Funkciu pionierskych rastlín plnia lišajníky a machorasty, z vyšších rastlín sú prítomné drobné skalné druhy, ktoré dobre znášajú špecifické klimatické a pôdne podmienky. Na skalách vo vyšších polohách Tatier a Fatry sú nápadné najmä kvetnaté porasty s plesnivcom, astrou alpínskou a horcami. Aj spoločenstvá v nižších polohách sú významné a vzácne z hľadiska biodiverzity. Nápadné porasty vytvárajú najmä papraďorasty so svojou schopnosťou osídľovať plytké štrbiny vyplnené minimálnou vrstvičkou pôdy. Na zatienených vlhkých stenách a v hlbokých inverzných roklinách sa vytvárajú na skalách bohaté porasty vlhkomilných druhov. Na ne sa svojím výskytom viažu viaceré vzácne druhy flóry aj fauny, z endemitov najmä chudôbka vždyzelená Beckerova, chudôbka drsnoplodá Klášterského, klinček lesklý, klinček včasný Lumnitzerov a klinček včasný pravý.

Biotop Sk1

Biotop európskeho významu 8210 (Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou)
Zdroj: www.sopsr.sk