(8220) Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Patria sem skalné biotopy s druhovo chudobnými spoločenstvami na žule, rule, kremenci, melafýre, veľmi vzácne aj na hadci. Vyskytujú sa od najvyšších polôh Tatier až po nižšie jadrové pohoria Karpát. Jednotka sa viaže aj na sopečné pohoria stredného a východného Slovenska. Ide o biotop viacerých ohrozených a veľmi vzácnych rastlinných druhov. Špecifické porasty sa vytvorili na kremencových pásoch (rendách) v hrebeni Belianskych Tatier, kde rastú drobné druhy, ako chudôbka bledožltá, chudôbka kaukazská a iné. Na melafýroch a hadcoch sa vzácne vyskytuje slezinník nepravý a vzácny slezinník hadcový. Na skalách prevládajú porasty machov a lišajníkov. Pre suché, výslnné andezitové skaly s južnou orientáciou je charakteristický výskyt niektorých lišajníkov, ako diskovka, pupkovka obyčajná, druhy rodu pertusária, trhanček chlpatý a zemepisník.

Biotop Sk2

Biotop európskeho významu 8220 (Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou)
Zdroj: www.sopsr.sk