(6170) Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty

Biotop zahŕňa vysokohorské až horské, druhovo bohaté spoločenstvá s výrazným zastúpením vankúšovito trsovitých bylín a nízkych poliehavých kríčkov, ktoré tvoria vegetačný kryt na plytkých skeletnatých pôdach s prevažne zásaditou a neutrálnou reakciou. Osídľujú strmé, v alpínskom stupni niekedy aj mierne, najmä severne orientované, vápencové a dolomitové svahy vystavené silným vetrom. V zimnom období sú často bez snehu alebo len s plytkou snehovou pokrývkou. Vyskytujú sa v nich niektoré kriticky ohrozené druhy, ako ostrička myšia a turička jednoduchá. Na Slovensku sa biotop nachádza v subalpínskom a alpínskom stupni najvyšších pohorí, ojedinele v inverzných polohách horského stupňa. V Západných Karpatoch sú pomerne vzácne druhovo bohaté spoločenstvá snehových výležísk. Nachádzajú sa na strmých výslnných a záveterných stanovištiach v najvyšších vápencových oblastiach Tatier. Význačné je spoločenstvo s endemickým lomikameňom trvácim.

Biotop Al3

Biotop Al4

Biotop európskeho významu 6170 (Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty)
Zdroj: www.sopsr.sk