(Al3) Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty

Vysokohorské, floristicky bohaté spoločenstvá nízkych, prevažne vankúšovito trsnatých ostríc a bylín s výrazným zastúpením nízkych poliehavých kríčkov. Rastú na plytkých skeletnatých, v alpínskom stupni často soliflukciou ovplyvňovaných, prevažne vápenatých, humóznych pôdach so zásaditou, neutrálnou, niekedy vo vrchnej vrstve pôdy až slabo kyslou reakciou. Na Slovensku sú najlepšie vyvinuté mačinové a trsnaté travinno-bylinné porasty jednotky v subalpínskom a alpínskom stupni Belianskych Tatier. Okrem toho sa vyskytujú v Západných Tatrách, druhovo chudobnejšie sú porasty z Chočských vrchov, Malej Fatry, Nízkych Tatier a Veľkej Fatry. V inverzných polohách montánneho stupňa sa tieto spoločenstvá vyskytujú ojedinele a dominujú niektoré diagnostické druhy biotopu. Ide tu o vzácny reliktný výskyt vysoko-horských druhov. Známe sú z Malej Fatry, Muránskej planiny, Slovenského raja, Súľovských skál a Veľkej Fatry.

Al3a – Caricion firmae. Biotop osídľuje prevažne strmé až príkre, v alpínskom stupni niekedy aj mierne, prevažne severne orientované, silným vetrom vystavené svahy, budované vápencami a dolomitmi. V zimnom období sú často bez snehu alebo len s plytkou a nestálou snehovou pokrývkou. Prítomné sú niektoré veľmi vzácne druhy ako Elyna myosuroides, Carex rupestris, Kobresia simpliciuscula a iné.

Al3b – Seslerio-Asterion serpentimontani. Druhovo veľmi bohaté, kvetnaté, spravidla nezapojené spoločenstvá nízkych mačinových, ale aj trsnatých tráv a bylín. Vyskytujú sa na strmých až príkrych prevažne výslnných, pred vetrom relatívne chránených miestach vápencových a dolomitových svahov, kde osídľujú veľmi plytké až plytké, kamenité, prevažne vápenaté pôdy so zásaditou až neutrálnou reakciou. V zime sú porasty na príkrych skalných stenách takmer bez snehovej pokrývky.

Al3c – Seslerion tatrae, Carici rupestris-Kobresictea bellardii. Porasty sa viažu na menej extrémne stanovištia s plytkou, ale stálou snehovou pokrývkou.