(Al4) Alpínske snehové výležiská na vápnitom podklade

Snehové výležiská na karbonátových sutinách alpínskeho stupňa sú samostatný druh biotopu. Indikačnými druhmi sú vankúšovité chamaefyty a ružicovité hemikryptofyty. Osídľujú takmer výlučne stabilizované vápencové a dolomitové sutinové svahy, lievikovité závrty alebo terasky skalných stien. V Západných Karpatoch sú to pomerne vzácne, floristicky veľmi bohaté spoločenstvá s optimom vývoja v alpínskom vegetačnom stupni. Na Slovensku sa biotop viaže výlučne na najvyššie vápencové oblasti Tatier.