(5130) Porasty borievky obyčajnej

Biotop tvoria rozvoľnené až zahustené porasty borievky obyčajnej spolu s ďalšími svetlomilnými druhmi drevín, prevažne krovín, ktoré sa vyskytujú v rámci spoločenstiev travinno-bylinnej alebo krovinovej vegetácie. Borievka sa najčastejšie šíri na extenzívne využívaných pasienkoch, pretože vďaka ostrému ihličiu ju neohrozuje pastva. Naopak, je konkurenčne zvýhodnená. Porasty sa časom zahusťujú a v podhorských oblastiach indikujú pasienkové úhory. Tvoria významné biotopy pre populácie a spoločenstvá živočíchov. Plnia environmentálnu a pyramidálnym tvarom stálozelenej koruny estetickú funkciu. Floristicky pestré sú porasty s roztrúsenou borievkou po zániku pastvy alebo pasienky, na ktorých sa ešte extenzívne pasie. Po ukončení pastvy sa začínajú expanzívne šíriť trávy, napr. mrvica peristá a smlz kroviskový. Floristická rozmanitosť porastov klesá. Vývoj postupne smeruje k lesnému spoločenstvu. Biotop sa vyskytuje na pieskoch a krasových planinách roztrúsene na celom území Slovenska.

Biotop Kr2

Biotop európskeho významu 5130 (Porasty borievky obyčajnej)
Zdroj: www.sopsr.sk