(Ls7.1) Rašeliniskové brezové lesíky

Mezotrofné až oligotrofné porasty brezy bielej s krušinou a neraz s prímesou smreka a borovice, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na okrajoch rašelinísk alebo v terénnych depresiách a zníženinách na oglejených, podzolovaných pôdach. Sú ovplyvňované dažďovou vodou. Zápoj drevín je rozvoľnený a pokryvnosť bylinného poschodia je menšia ako pokryvnosť machorastov. Biotop sa vyskytuje vo vnútrokarpatských kotlinách (Liptovská kotlina, Lučenská kotlina, Košická kotlina, Popradská kotlina, Turčianska kotlina a Zvolenská kotlina), v Malých Karpatoch a vo Vihorlate. Udáva sa aj z Belianskych Tatier a Vysokých Tatier.