(Vo3) Prirodzené dystrofné stojaté vody

Otvorené spoločenstvá oligotrofných, prípadne dystrofných vôd budované plávajúcimi druhmi rodu Utricularia a machorastmi. Rad sa obvykle rozdeľuje na dva zväzy. Zväz Scorpidio-Utricularion minoris zahŕňa spoločenstvá bázicky a minerálne bohatších slatín a travertínových jazierok so stojatou vodou. Porasty sa tvoria v plytkých šlenkoch s mezotrofnou až oligotrofnou vodou. Niekedy sa vytvárajú v zatienených depresiách slatinných rašelinísk v riedkych brezových lesíkoch. Vyznačujú sa častým výskytom rias rodu Chara a machorastov rodu Drepanocladus. V rámci porastov slatín s bohatým výskytom báz, v ktorých sa mozaikovite vyskytujú, vynikajú prítomnosťou vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Zväz Sphagno-Utricularion združuje spoločenstvá slatín s nízkym obsahom uhličitanov a prechodných rašelinísk. Nachádza sa na nevápenatých substrátoch. Bublinatka Utricularia minor sa viaže na vody s neutrálnou až bázickou reakciou. V minulosti sa mohli fragmenty spoločenstiev vyskytovať najmä na Borskej nížine, v terénnych zníženinách s podložím z kyslých pieskov. V asociácii Sparganietum minimi okrem dominantného druhu Sparganium natans rastú hojnejšie aj Hydrocotyle vulgaris, Comarum palustre, Utricularia australis a Utricularia vulgaris. Vzhľadom na predpokladaný malý počet lokalít, ako aj na názor niektorých autorov, že v rámci radu sú asociácie klasifikované do jediného zväzu Sphagno-Utricularion, sa podjednotky nevyčleňujú. Veľmi vzácne porasty, maloplošné a často rozptýlené v mozaike ostatných mokraďových a slatinných spoločenstiev. Biotop sa vyskytuje v západnej a severnej časti územia, napr. Borská nížina, Kysuce, Orava, Podbeskydská brázda a Podtatranská brázda, Spišská Magura, Turiec.