(Ls1) Lužné lesy

Hygrofilné až mezohygrofilné lesy v alúviách riek a potokov (menej popri horských prameniskách), zväčša s pravidelnými alebo občasnými povrchovými záplavami alebo podmáčané podzemnou vodou.