(Sk5) Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom stupni

Pionierske porasty osídľujúce prirodzené alebo prírode blízke silikátové sutiny v kolínnom a (sub-) montánnom stupni. Na výslnných stanovištiach sa tvoria štruktúrne jednoduché spoločenstvá, zložené najmä zo sukulentných rastlín a terofytov, ktoré v suchom letnom období často odumierajú. Na severných svahoch a na tienistých stanovištiach sa na vlhších sutinách uplatňujú aj papraďorasty a vysokú pokryvnosť dosahujú machorasty a lišajníky, najmä rody Cladonia, Parmelia a Umbilicaria. Podobné porasty sa tvoria aj na sekundárnych stanovištiach, najmä na násypoch alebo výsypkách po banskej činnosti. Prevažujú nekarbonátové horniny typu bridličnatých fylitov a svorov, kremence alebo kyslé vulkanické horniny (melafýry, ryolity, čadiče). Biotop sa vyskytuje v kolínnom stupni v pohoriach Slanské vrchy, Štiavnické vrchy, Tribeč, Vtáčnik a v ostatných neovulkanických pohoriach na juhu Slovenska.