(Lk8) Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi

Druhové zloženie lúk a ich fyziognómia závisia od dĺžky jarných záplav, výšky hladiny podzemnej vody, obsahu živín v pôde a obhospodarovania. Pri dostatku živín a vlhkosti prevažujú v porastoch trávy (Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Elytrigia repens, Poa palustris, Poa pratensis, Phalaroides arundinacea), menej ostrice (Carex acuta, Carex acutiformis, Carex vulpina). Pri nedostatku živín a vlahy prevažujú v porastoch byliny, lúky sú pestré, druhovo bohaté a vyskytujú sa suchomilnejšie druhy. Vysokú stálosť majú Cnidium dubium, Carex melanostachya, Carex praecox, Clematis integrifolia, Allium angulosum, Gratiola officinalis a iné. Machové poschodie má nepatrnú pokryvnosť. Porasty sú rozšírené v teplých a relatívne suchých oblastiach a vyskytujú sa v nich druhy, schopné tolerovať tak dlhodobé záplavy, ako aj preschnutie hornej časti pôdneho profilu. Celkové zloženie, ako aj dominancia druhov sú veľmi premenlivé a závisia od pôdnej vlhkosti v danom roku. Lúčne porasty sú väčšinou dvojkosné až trojkosné, v niektorých oblastiach len jednokosné a po kosbe spásané. Vyskytujú sa v zaplavovaných územiach nížinných tokov, s výraznou dynamikou vodného režimu počas roka. Časté jarné záplavy prinášajú živiny a sú nevyhnutnou podmienkou na ich existenciu. Dĺžka záplav môže byť rôzna a závisí od konfigurácie terénu. Záplavy môžu byť jarné, s prívalovou povrchovou vodou, ale aj záplavy spôsobené zvýšenou hladinou podzemnej vody. Pôdy sú ílovité, ílovito-hlinité a hlinité fluvizeme typické alebo glejové, niekedy mierne zasolené, v letných mesiacoch presychajú. Biotop sa vyskytuje v alúviách veľkých nížinných riek a v Ipeľskej kotline.