(Tr4) Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch

Štruktúrne a druhovo bohatšie travinno-bylinné spoločenstvá na pieskových presypoch, dunách a barchanoch. Okrem travín sú prítomné nízke, prípadne plazivé psamofytné byliny a dobre vyvinutá je aj synúzia kryptogamov, najmä na bázických a živinami bohatších pieskoch. Spoločenstvá sa vyznačujú rozsiahlejším areálom v celej strednej Európe. Ide o sukcesne pokročilejšie porasty oproti pionierskej vegetácii na pieskoch. Počiatočné sukcesné štádiá sú zaraďované do zväzu Koelerion arenariae a mapované v rámci biotopu Pi2. Biotop sa vyskytuje v Podunajskej rovine a Východoslovenskej rovine.