(Tr5) Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty

Všetky sucho a teplomilné travinnobylinné porasty otvorených, často skalnatých svahov na vápencoch a dolomitoch. Osídľujú skalnaté stupne a terasy, strmé svahy s plytkou pôdou typu rendzina. Podľa hrúbky pôdy sa na nich utvára mozaika rastlinných spoločenstiev od pionierskych porastov s dominanciou sukulentov až po zapojené travinno-bylinné porasty s dominanciou Festuca sp., Carex humilis a Sesleria albicans. Na južne exponované svahy prenikajú viaceré panónske teplomilné druhy, ako sú Allium flavum, Fumana procumbens, Melica ciliata a iné. Severne exponované strmé svahy s plytkou pôdou a skalné hrebienky sú osídľované skupinou dealpínskych a perialpínskych druhov, preferujúcich mezofilnejšie stanovištia, chlad a polotieň. Biotop sa vyskytuje vo vápencových a dolomitových oblastiach centrálnych Karpát a ich predhoriach po celom Slovensku.

Tr5a – Bromo pannonici-Festucion pallentis.

Tr5b – Diantho lumnitzeri-Seslerion.