(Ls4) Lipovo-javorové sutinové lesy

Azonálne, edaficky podmienené spoločenstvá zmiešaných javorovo-jaseňovo-lipových lesov na svahových, úžľabinových a roklinových sutinách. Vyskytujú sa na vápencovom podloží alebo na minerálne bohatších silikátových horninách. Veľkú diverzitu drevín zvyšuje prímes druhov z kontaktných zonálnych spoločenstiev. Krovinové poschodie je bohato vyvinuté. V synúzii bylín sa dominantne uplatňujú nitrofilné a heminitrofilné druhy. Často maloplošné biotopy sutinových lesov sú rozšírené od kolínneho stupňa po horský stupeň v nadmorských výškach 150-1.100(1.200)m v týchto geomorfologických celkoch: Bachureň, Biele Karpaty, Bodvianska pahorkatina, Branisko, Bukovské vrchy, Burda, Busov, Cerová vrchovina, Čergov, Čierna hora, Ďumbierske Tatry, Chočské vrchy, Javorníky, Kráľovohoľské Tatry, Kremnické vrchy, Krupinská planina, Laborecká vrchovina, Ľubovnianska vrchovina, Malá Fatra, Malé Karpaty, Muránska planina, Ondavská vrchovina, Ostrôžky, Pohronský Inovec, Považský Inovec, Pieniny, Poľana, Považské podolie, Revúcka vrchovina, Slanské vrchy, Slovenský kras, Slovenský raj, Spišsko-šarišské medzihorie, Starohorské vrchy, Stolické vrchy, Strážovské vrchy, Šarišská vrchovina, Štiavnické vrchy, Turzovská vrchovina, Vihorlatské vrchy, Veľká Fatra, Veporské vrchy, Volovské vrchy, Vtáčnik, Východoslovenská pahorkatina, Západné Tatry, Zemplínske vrchy a Žiar.