(Kr7) Trnkové a lieskové kroviny

Vzhľad porastov určujú dominantné dreviny (kroviny) a fyziognómiu dotvárajú lianovité rastliny, ako sú Fallopia dumetorum, Clematis vitalba, a najmä početná skupina druhov rodu Rubus. V bylinnom poschodí prevládajú polotieňomilné, mezofilné a mierne nitrofilné druhy. Kroviny poskytujú biotopy a biokoridory pre viacero živočíchov, hniezdiská pre spevavce a úkryty pre pernatú a srstnatú zver. Optimálne podmienky na vznik krovín poskytujú svahy a stráne na rôznych substrátoch a pôdach. Najčastejšie sa tvoria na kamenných valoch a rúnach okolo polí, lúk a vinohradov, lemujúc okraje lesných porastov a poľné cesty. Často sa tvoria na opustených pasienkoch, kde predstavujú sukcesné štádiá pri prechode k lesu. Patria sem aj primárne kroviny tvoriace sa na stanovištiach s plytkou pôdou okolo skalných hrán. Biotop sa vyskytuje v pahorkatinovom stupni po celom Slovensku, najmä však v krajine s extenzívnym hospodárením a rozptýleným osídlením (Biele Karpaty, Kysuce, Myjavská pahorkatina, Orava, Slovenské rudohorie a Spišská Magura). Horské lieštiny zasahujú až do nadmorskej výšky 1.000m.